Η εταιρεία με την επωνυμία «Freebordeurope.com », με διακριτικό τίτλο «FREEBORDEUROPE.COM», εφεξής «Εταιρεία» με εδρα την ,Sankt-Wendel-Str. 46, 81379 Munich, Germany, e-mail: info@freebordeurope.com, σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Προσηλωμένοι, λοιπόν, σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς. Με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων σε εμάς εγγυάστε ότι τα κατέχετε νόμιμα και ότι τους πληροφορείτε για τη συγκεκριμένη διαβίβαση.

Από προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε:

  1. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΦΜ)
  2. Βασικά δεδομένα προσώπου (π.χ. ονομ/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο)
  3. Οικονομικά δεδομένα (π.χ. πιστωτική κάρτα)
  4. Δεδομένα Υγείας (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις, σπανιότερα και προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την εξυπηρέτησή σας στο ταξίδι σας ή/και για την ικανοποίηση αιτήματος αποζημίωσης)
  5. Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφίες διαβατηρίου)

για τον σκοπό της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχουμε (κράτηση ταξιδιών, ξενοδοχείων κ.λπ.).

Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού. Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων για την Εταιρεία αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με εμάς για την διαχείριση του ταξιδιού σας, ήτοι συστήματα κρατήσεων (Cosmos, Συστήματα κρατήσεων – GDSs), όπως και δημόσιοι φορείς (π.χ. πρεσβείες, για την έκδοση visa).

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. Διαβιβάζονται δε σε χώρες εκτός Ε.Ε. μόνον για τον σκοπό διαχείρισης του ταξιδιού σας σε αντίστοιχο προορισμό εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κρατούνται από εμάς όσο απαιτείται για την προσφορά των υπηρεσιών μας και για όσο χρονικό διάστημα μας επιβάλλουν αντίστοιχες νομοθετικές υποχρεώσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μας αποστέλλετε έχουν δικαίωμα να μας υποβάλουν αίτημα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@freebordeurope.com καθώς και να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας διαβιβάζετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων(Privacy Policy) που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας (http://www.Freebordeurope.com Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@freebordeurope.com

Διάβασα τους ανωτέρω όρους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τους οποίους και κατανοώ.